Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 17.05.2018
Avaldamise lõpp: 18.05.2048
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Eriku Grupp OÜ (registrikood: 11421398) (aadress Uru talu, Murru küla, Tori vald, 87310 Pärnu maakond) 20.04.2018 esitatud Selja III kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 20.04.2018 nr 12-2/18/6032 all) on menetlusse võetud.
Taotletav Selja III kruusakarjäär asub Pärnu maakonnas Tori vallas Selja külas taotlejale kuuluval kinnistul Kruusa (katastritunnus 80801:001:0429, uus registriosa nr 3632506). Taotletav Selja III kruusakarjääri mäeeraldis hõlmab Selja kruusamaardla (registrikaardi nr 0846, põhimaavaraks ehituskruus) ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokke 3 ja 4. Taotletava mäeeraldise pindala on 2,17 ha ja teenindusmaa pindala on 4,07 ha. Tegemist on uue mäeeraldisega, mille piires on järgmised maavarad: ehituskruusa aktiivne tarbevaru on 23 tuh m³, millest kaevandatav varu on 22 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 3 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 10 aastat. Kaevandajaks on märgitud Eriku Grupp OÜ (registrikood 11421398, aadress Uru talu, Murru küla, Tori vald, 87310 Pärnu maakond).

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1294608