Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 15.01.2019
Avaldamise lõpp: 16.01.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mainer OÜ (registrikood: 14267391) (aadress Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 161-4, 12913) poolt esitatud kaevandamisloa taotlus võeti menetlusse.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Rapla maakonnas Kehtna vallas Lau külas Sillaotsa liivamaardlas (registrikaardi nr 0066) eraomandis oleval Kraami katastriüksusel (katastritunnus 29201:003:0104).

Taotletava Sillaotsa liivakarjääri mäeeraldise pindala on 10,64 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,64 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehitusliiv ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on üld- ja teedeehitus. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on seisuga 05.12.2018 mäeeraldise ehitusliiva aktiivne tarbevaru 75 tuh m3, passiivne tarbevaru 35 tuh m3 ja kaevandatav varu 75 tuh m3 Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 5 tuh m3. Maavara kaevandamise luba taotletakse 15 aastaks.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 484 1182 või 56885603)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla. 

Kaevandamisloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1414272