Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.01.2019
Avaldamise lõpp: 22.01.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Rõstla küla, Rõstla paekivikarjäär) esitas Vangu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse. Maavara kaevandamise luba taotletakse Pärnu maakonnas Saarde vallas Laiksaare külas Laiksaare metskond 17 kinnistul (KÜ 71001:001:0147), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava mäeeraldise pindala on 40,33 ha ja selle teenindusmaa pindala on 52,48 ha. Taotletava mäeeraldise piires on ehitusliiva aktiivne tarbevaru 217 tuh m³, millest kaevandatav varu on 212 tuh m³ ning täiteliiva aktiivne tarbevaru on 532 tuh m³, millest kaevandatav varu on 521 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 50 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teedeehitus, kaevandajaks on märgitud Osaühing Eesti Killustik. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 435 5621, e-mail info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1416884