Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.01.2019
Avaldamise lõpp: 09.01.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood: 10111516) (aadress Harju maakond, Harku vald, Harkujärve küla, Järvekalda tee 1, 76902) poolt esitatud maavara kaevandamise loa nr HARM-071 muutmise ja pikendamise taotlus on menetlusse võetud (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 14.12.2018 numbriga 12-2/18/20323).

Aktsiaseltsi KIIRKANDUR taotleb Kalda maardla Mäepealse kruusakarjääri mäeeraldise muutmist ja kaevandamise loa HARM-071 pikendamist 15 aasta võrra.

Mäepealse kruusakarjäär asub Harju maakonnas Saue vallas riigile kuuluval katastriüksusel Mäepealse (katastritunnus 51801:001:0281), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Mäeeraldise pindala on 10,93 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 25,14 ha. Seisuga 01.06.2018 on taotletava mäeeraldise piires ehituskruusa aktiivne tarbevaru 414 tuh m3, millest kaevandatav on 399 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 30 tuh m3.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1411416