Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 15.10.2019
Avaldamise lõpp: 16.10.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn) esitatud Abissaare liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus on menetlusse võetud.
Abissaare liivakarjäär mäeeraldis asub Põlva maakonnas Kanepi vallas Sulaoja külas riigile kuuluval katastriüksusel, mille volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletav asub katastriüksusel ”Erastvere metskond 90” (tunnus 85603:001:0008). Taotletav mäeeraldis paikneb Abissaare liivamaardlas (registrikaart nr 0084). Mäeeraldise pindala on 15,75 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 20.99 ha. Katendi kogus on 65 tuh m3, sh mulla kogus on 39 tuh m3. Mäeeraldisega seotud maavara aktiivsed tarbevarud on järgnevad:
Ehituskruus 832 tuh m3;
Ehitusliiv 1 256 tuh m3;
Täiteliiv 469 tuh m3 tuh m3.
Kaevandatavad varud:
Ehituskruus 698 tuh m3;
Ehitusliiv 1 079 tuh m3;
Täiteliiv 397 tuh m3.
Aasta keskmiseks kaevandamismahuks on 100 tuh. m3. Kaevandajaks on AS TREV-2 Grupp. Maavarade kasutusalaks on teedeehitus ja -remont. Luba taotletakse kehtivusajaga 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (e-post info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru. 

Kaevandamisloa andmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Aulis Saarnits
Telefon: 6807914
E-post: aulis.saarnits@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1532660