Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.02.2019
Avaldamise lõpp: 09.02.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing MOREEN (registrikood: 10353946) (aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald, 48006 Jõgeva maakond) esitas Kalevi liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Taotletav Kalevi liivakarjääri mäeeraldis asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Patjala külas eramaal katastriüksustel Ennuse (registriosa nr 880935, katastritunnus 24802:006:0647 ja 24802:006:2032, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), Lukka (registriosa nr 1949535, katastritunnus 24802:006:0382, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) ning Tõnis-Tõnu (registriosa nr 399535, katastritunnus 24802:006:0662, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) Kalevi liivamaardlas (registrikaart nr 0271).

Kalevi liivakarjääri mäeeraldise pindala on 11,38 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 16,88 ha. Seisuga 01.04.2018 oli mäeeraldisega seotud ehitusliiva aktiivne tarbevaru kogus 1322 tuh m³, millest kaevandatav varu 880 tuh m³. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 59 tuh m3. Maavara kasutusalaks on teede ehitus ja ehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1424606