Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 28.03.2019
Avaldamise lõpp: 29.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Tootsi Turvas (registrikood: 10021374) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5-Büroomaja 1, 80010) taotluse alusel on võetud menetlusse Kasesoo turbatootmisala maavara kaevandamise loa (edaspidi kaevandamisluba) nr KMIN-080 muutmise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 18.03.2019 numbriga 12-2/19/257).

Aktsiaselts Tootsi Turvas omab kaevandamisluba nr KMIN-080 (kehtivusega 24.07.2005 kuni 29.12.2019) Puhatu turbamaardlas Kasesoo turbatootmisala mäeeraldisel, mis asub Ida Viru maakonnas Puhatu külas riigile kuuluvatel katastriüksustel Kasesoo turbatootmisala 1 (katastritunnus: 22901:005:0053) ja Kasesoo turbatootmisala 2 (katastritunnus: 22901:005:0054), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet. Mäeeraldise pindala on 217,95 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 269,93 ha.

Aktsiaselts Tootsi Turvas taotleb kaevandamisloa nr KMIN-080 kehtivusaja pikendamist 30 aasta võrra, mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piiri korrigeerimist ning kaevandatud ala korrastamise suuna määramist soo taastamiseks. Taotlusega soovitakse määrata mäeeraldise uueks pindalaks 205,71 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindalaks 269,97 ha.

Seisuga 01.01.2019 on Kasesoo turbatootmisala vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 111,917 tuh t, millest kaevandatav on 111,917 tuh t, ning hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 1192 tuh t, millest kaevandatav on 1002 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamäär on 11 tuh t. Maavara kasutatakse aiandus- ja kütteturbana.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile kaevandamisloa muutmise taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.. 

Kaevandamisloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1444875