Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 28.03.2019
Avaldamise lõpp: 29.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 102b) esitas Eassalu III liivakarjääri maavara kaevandamise loa nr PARM-020 muutmise taotluse. Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisoa kehtivusaega pikendada 10 aasta võrra ning teenindusmaad laiendada. Eassalu III liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Pärnu linnas Eassalu külas katastriüksusel Eassalu liivakarjäär (katastritunnus 15905:002:0267) ning Eassalu karjäär (katastritunnus 15905:002:0015), millede riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Taotletava mäeeraldise pindala on 4,67 ha ja selle teenindusmaa pindala on 5,88 ha. Maavara kaevandamise maksimaalne aastamäär on 25 tuh m³, maavara kasutatakse teedeehituses ja ehitussegudes.

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Eassalu kruusamaardla (registrikaart nr 0206) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 1 plokki, ehitusliiva aktiivse tarbevaru 2 plokki, täiteliiva aktiivse tarbevaru 10 ja 11 plokke ning kattub olemasoleva kuni 16.12.2024 kehtiva kaevandamisloaga mäeeraldisega Eassalu III liivakarjäär (loa nr PARM-020, loa omaja AS YIT Eesti). Kaevandajaks on AS YIT Eesti.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 435 5621, e-mail info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Kapanen
Telefon: 435 5621
E-post: Agnes.Kapanen@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1445190