Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 05.03.2019
Avaldamise lõpp: 06.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Kaltsiit (registrikood: 10034187) (aadress Otisaare lubjakivikarjäär, Mõisaküla, Põltsamaa vald, 48213 Jõgeva maakond) esitas Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr L.MK/329511 muutmise taotluse. Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Mõisaküla külas riigimaal katastriüksusel Otisaare lubjakivikarjäär (registriosa nr 998835, katastritunnus 57301:003:0520) ning eramaal katastriüksustel Otimetsa (registriosa nr 2117335, katastritunnus 57301:002:0102), Aunaaugu (registriosa nr 2962435, katastritunnus 57301:002:0334), Soo (registriosa nr 1855135, katastritunnus 57301:003:0023), Pae (registriosa nr 2213635, katastritunnus 57301:003:0040) ning Paekivi (registriosa nr 11443650, katastritunnus 61801:001:0068) Pajusi lubjakivimaardlas (registrikaart nr 0049). Riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet.
Taotletav Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldis hõlmab lisaks hetkel kehtivale Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldisele ka 16.03.2018 arvele võetud ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru 6 plokki. Varasemalt puudus AS-l Kaltsiit antud alale maakasutusõigus. Tänaseks on maakasutusõigus saadud ning kuna aktiivse tarbevaru 6 plokk piirneb kolmest küljest kehtiva Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldisega ja moodustab sellega ruumilise terviku, on otstarbekas liita ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru 6 plokk Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldisega.

Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 52,82 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 66,62 ha. Seisuga 31.09.2019 oli mäeeraldisega seotud ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru kogus 4023 tuh m³, millest kaevandatav varu 3934 tuh m³. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 160 tuh m3. Maavara kasutusalaks on ehitus, teedeehitus ja -remont. Loa kehtivusaeg on kuni 09.07.2047.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1434871