Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 06.03.2019
Avaldamise lõpp: 07.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OSAÜHING STARHILL (registrikood: 10822453) (aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34, 11415) taotlus maavara kaevandamise loa HARM-129 ja HARM-142 muutmiseks on võetud menetlusse. OSAÜHING STARHILL taotleb Maardu lubjakivikarjääri ja Maardu II lubjakivikarjääri maavara kaevandamise lubade HARM-129 (kehtib kuni 22.12.2019) ja HARM-142 (kehtib kuni 13.11.2019) liitmist, kehtivusaja pikendamist, kaevandatava varu muutmist ja mäeeraldise laiendamist Tõhelgi katastriüksusele.

Taotletav mäeeraldis asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Maardu külas kahel lahustükil, mille kogupindala on 27,64 ha ja teenindusmaa pindala on 50,76 ha ja mis paiknevad katastriüksustel 24501:001:0756 Maardu lõunakarjäär (maatulundusmaa 90%, mäetööstusmaa 10%) ja 24504:003:0790 Tõhelgi (maatulundusmaa). Loa kehtivusaja pikendamist taotletakse 5 aasta võrra.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1435313