Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 01.04.2019
Avaldamise lõpp: 02.04.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: 10887843) (aadress Pärnu mnt 158/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11317 Harju maakond) esitas Tammiste liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Taotletav Tammiste liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Tori vallas Tammiste külas riigimaal katastriüksusel Surju metskond 48 (registriosa nr 6818550, katastritunnus 73001:001:1395, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) Tammiste liivamaardlas (registrikaart nr 0962). Riigivaravalitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Tammiste liivakarjääri mäeeraldise pindala on 24,79 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,79 ha. Seisuga 01.01.2019 oli mäeeraldisega seotud täiteliiva aktiivne tarbevaru kogus 415 tuh m³, millest kaevandatav 404 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 30 tuh m³. Maavara kasutusalaks on teede üld- ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1446763