Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.05.2019
Avaldamise lõpp: 22.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ NURME TEEDEEHITUS (registrikood: 11188001) (aadress Kruusa, Nurme küla, Tori vald, Pärnu maakond 85004) esitas Eassalu V liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse. Taotluse alusel soovitakse Eassalu V ja Eassalu VI kruusakarjäärid liita. Liidetud loa kehtivusaeg soovitakse jätta samaks olemasoleva Eassalu VI kruusakarjääri kehtivusajaga ehk 18.11.2033. Olemasolev Eassalu V kruusakarjäär (nii mäeeraldise kui teenindusmaa pindala 19,99 ha) paikneb riigile kuuluval maaüksusel Eassalu karjäär 5 (tunnus: 15905:002:0287) ning Eassalu VI kruusakarjäär (pindala 9,23 ha, sh mäeeraldis 5,12 ha) paikneb sellest vahetult läänes, valdavalt riigile kuuluval maaüksusel Audru metskond 70 (tunnus: 15905:002:0288).

Taotletava mäeeraldise pindala on 24,06 ha ja selle teenindusmaa pindala on 29,21 ha. Taotletava mäeeraldise piires on ehituskruusa aktiivne tarbevaru 144,057 tuh m³, millest kaevandatav varu on 144,057 tuh m³, ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 79,676 tuh m³, millest kaevandatav varu on 77,676 tuh m³ ja täiteliiva aktiivne tarbevaru on 266,987 tuh m³, millest kaevandatav varu on 258,987 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 33 tuh m³, maavara kasutusaladeks on üld- ja teedeehitus. Kaevandajaks on märgitud OÜ NURME TEEDEEHITUS (registrikood 11188001; aadress Kruusa, Nurme küla, Tori vald, Pärnu maakond 85004). Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on kuni 18.11.2033.

Maavara kaevandamise loa menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaametee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Kapanen
Telefon: 435 5621
E-post: Agnes.Kapanen@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1471618