Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 30.05.2019
Avaldamise lõpp: 31.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing C.B.A. (registrikood: 10495273) (aadress Tooma tee 27, Männiku küla, Saku vald, 75511 Harju maakond) poolt esitatud Tammemäe VII maavara kaevandamise loa (edaspidi kaevandamisloa) taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 30.04.2019 kirjana nr 12-2/19/338) on võetud menetlusse.

Taotletav mäeeraldis asub Harju maakonnas Saku vallas riigi omandisse kuuluvale katastriüksusele Viimsi metskond 16 (katastritunnus: 71801:001:0130, registriosa: 8618902). Taotletav mäeeraldis hõlmab Tallinna-Saku liivamaardla (registrikaardi nr 0109) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 141 plokki ja täiteliiva aktiivse tarbevaru 142 plokki.

Taotletava mäeeraldise pindala on 7,80 ha ja selle teenindusmaa pindala 8,14 ha. Taotluse kohaselt on seisuga 31.10.2018 mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 238 tuh m³ ja kaevandatav varu on 223 tuh m³ ning täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 441 tuh m³ ja kaevandatav varu on 303 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 40 tuh m³, maavara kasutusaladeks on ehitus- ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1476227