Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 05.06.2019
Avaldamise lõpp: 06.06.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et TMT Pro OÜ (registrikood: 11770735) (aadress Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Posti tee 36) esitas Eassalu VII liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse.

Taotletav Eassalu VII liivakarjäär pindalaga 6,90 ha (sh mäeeraldise pindala 5,36 ha) asub Pärnu maakonnas Pärnu linna territooriumil Eassalu külas. Taotletav ala paikneb riigile kuuluval maaüksusel Audru metskond 69 (tunnus: 15905:002:0286), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava mäeeraldise pindala on 5,36 ha ja selle teenindusmaa pindala on 6,90 ha. Kaevandajaks on märgitud TMT Pro OÜ.

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Eassalu kruusamaardla (registrikaart nr 0206) täiteliiva aktiivse reservvaru 16 plokki. Taotletava mäeeraldise piires on täiteliiva aktiivne reservvaru 121 tuh m³, millest kaevandatav varu on 117 tuh m3.

Maavara kasutusaladeks on üld- ja teedeehitus. Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 15 aastat. Maavara kaevandamise taotletav keskmine aastamäär on 8 tuh m³.

Maavara kaevandamise loa menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Kapanen
Telefon: 435 5621
E-post: Agnes.Kapanen@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1479535