Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.07.2019
Avaldamise lõpp: 17.07.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ TorfEst (registrikood: 14613806) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Pirni tn 24) esitas Nurme IV turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotluse.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Pärnu maakonnas Tori vallas Nurme külas Lavassaare turbamaardlas (registrikaart nr 0197). Mäeeraldis ja teenindusmaa asuvad Halinga metskond 39 maatükil, mille katastritunnus on 73001:001:0818. Mäeeraldis ja selle teenindusmaa piirneb: Elbu IV turbaraba (73001:001:0808), Rüüsa (16001:001:0115), Rabi-Saari (15904:001:0276),
Audru metskond 233 (16001:001:0171), Anti (15904:001:0383), Audru metskond 163 (15904:001:0395), Liinametsa (16001:001:0026), Audru metskond 160 (15904:001:0394),
Audru metskond 84 (15904:001:0374), Nurme raba (73001:001:0200). Taotletav mäeeraldis hõlmab Lavassaare turbamaardla (registrikaardi nr 0197) hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 46, 48 ja 71 plokki ning vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru 47, 49 ja 70 plokki, hõlmates kõiki plokke osaliselt.

Taotletava mäeeraldise pindala on 368,50 ha ja selle teenindusmaa pindala 431,11 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 686 tuh t, millest kaevandatav varu on 686 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 1 995 tuh t, millest kaevandatav varu 1 881 tuh t. Maavara kasutusaladeks on turbatooted aianduses ja energia tootmine. Kaevandajaks on märgitud OÜ TorfEst Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Kapanen
Telefon: 435 5621
E-post: Agnes.Kapanen@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1497133