Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 29.08.2019
Avaldamise lõpp: 30.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Tootsi Turvas (registrikood: 10021374) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5-Büroomaja 1, 80010) Peningi turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa nr HARM-061 (L.MK.HA-35902) Peningi turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlus on võetud menetlusse.

Peningi turbatootmisala maavara kaevandamise luba number HARM-061 (L.MK.HA-35902) kehtib kuni 12.12.2019. Loa kehtivusperioodil ei ole võimalik kogu tootmisala turbavaru ammendada, mille tõttu soovib aktsiaselts Tootsi Turvas kaevandamise luba pikendada. Peningi turbatootmisalal turba tootmisega jätkamisega tagatakse kasutusele võetud turbavaru säästlik kasutamine, kuna antud ressurss ei ole iseseisvalt kaevandatav.

Peningi turbatootmisala paikneb Harju maakonnas Raasiku vallas Igavere külas Peningi turbamaardlas (registrikaart nr 0236). Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Eesti Vabariigile kuuluvatel kinnistutel Peningi turbatootmisala (katastritunnus 65101:004:0260, sihtotstarve 100% turbatööstusmaa) ja Paunküla metskond 176 (katastritunnus 65101:004:0385, sihtotstarve 70% maatulundusmaa, 30% kaitsealune maa). Osaliselt jääb Peningi mäeeraldis ja selle teenindusmaa erakinnistule Pranto (katastritunnus 65101:003:1573, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Pranto kinnistu kasutamiseks on aktsiaseltsil Tootsi Turvas 22.10.2007 sõlmitud rendileping, mis kehtib kakskümmend aastat.

Peningi turbatootmisala mäeeraldise pindala on 88 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 241,91 ha. Seisuga 31.03.2019 on mäeeraldisega seotud hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 320,838 tuh t, millest on kaevandatav 276 tuh t. Maavara kasutusalaks on põllumajandus- ja energeetika. Kaevandajaks on aktsiaselts Tootsi Turvas. Kaevandamisluba nr HARM-061 (L.MK.HA-35902) soovitakse pikendada 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1513493