Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.08.2019
Avaldamise lõpp: 09.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING (registrikood: 10186158) (aadress Turu 3, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Virumaa, 43125) esitas Kolustre kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr IVIM-013 (L.MK.IV-51125) muutmise taotluse.

Taotlusega soovib KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING pikendada Kolustre kruusakarjääri kaevandamisloa kehtivusaega 15 aasta võrra ning muuta kaevandamisloa omaja ja kaevandaja nime ja registrikoodi seoses ettevõtete ühinemisega.

Kolustre kruusakarjääri mäeeraldis paikneb Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Aruküla külas Kolustre kruusamaardlas (registrikaardi nr 0391) taotlejale kuuluval Kruusaaugu kinnistul (katastritunnus 49802:001:0138).

Kolustre kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 11,18 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 13,83 ha. Taotluse kohaselt on seisuga 30.04.2019 mäeeraldise ehituskruusa aktiivne tarbevaru 208,63 tuh m³, millest kaevandatav on186,63 tuh m³, ning täiteliiva aktiivne tarbevaru 117,9 tuh m³, millest kaevandatav on 105,9 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 30 tuh m³. Maavara kavandatav kasutusvaldkond on ehitus ja teedeehitus.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 674 4803, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Tallinn 11216. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaame täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1505827