Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamise algus: 19.02.2020
Avaldamise lõpp: 20.02.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Eesti Teed (registrikood: 12249762) (aadress Linnuse tn 6, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond 44306) taotluse alusel muudeti Veltsi karjääri mäeeraldisel maavara kaevandamisluba nr LVIM-025.

Veltsi karjääri mäeeraldis asub Lääne- Viru maakonnas Rakvere vallas Päide külas Veltsi karjääri katastriüksusel (tunnus 66201:001:1110). Kinnistu valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet. Olemasoleva mäeeraldise ning selle teenindusmaa pindala on 1,20 ha. Mäeeraldis kattub täielikult Veltsi (Pahnimäe) liivamaardla (registrikaart nr 0371) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 1 plokiga.

Maardla põhimaavaraks on ehitusliiv. Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus. Kaevandamise keskimiseks aastamääraks on 10 tuh m3 ning kaevandatud maa korrastamise suunaks on metsamaa.
keskkonnaloale nr nr LVIM-025 kantakse 1 ploki varukogused seisuga 31.12.2019 järgmiselt:
- aktiivne tarbvaru: 47,275 tuh m3;
- kaevandatav varu: 12,275 tuh m3.

Keskkonnaamet jättis 03.02.2020 otsusega nr 12-2/19/160-17 „Veltsi (Pahnimäe) liivamaardla Veltsi karjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine” algatamata keskkonnamõju hindamise kaevandamisloa nr LVIM-025 muutmise menetluse käigus.

Kaevandamisloale kanti järgmised kõrvaltingimus:
Tolmuheitmete vähendamiseks tuleb töö toimumisel kasta karjääris kaevise transportimisel ja killustiku tootmisel kasutatavaid teid. Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 , tuleb kasta teid pidevalt.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 5656 4094, e-mail info@keskkonnaamet.ee)
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist http://dhs-adr-kea.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1582412