Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 04.11.2019
Avaldamise lõpp: 05.11.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OLAR JÄRVLOO TALU (registrikood: 10440125) (aadress Rosma küla, Põlva vald, 63221 Põlva maakond) Maidla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus on menetlusse võetud.

Maidla lubjakivikarjäär asub Harju maakonnas, Saue vallas, Maidla külas Ahjuvare katastriüksusel (katastritunnus: 72704:003:0208). Taotletav ala asub Maidla maardlas (registrikaardi nr: 931).

Taotletava mäeeraldise pindala on 20,30 ha ja teenindusmaa pindala on 24,15 ha. Taotletav mäeeraldis hõlmab Maidla maardla aktiivse tarbevaru 2. plokki (pindala 8,4 6 ha) täies mahus ja osaliselt (pindalal 11,84 ha) 1. plokki. Mäeeraldisest on jäetud välja esimese ploki põhja ja lääneosa (pindala 3,84 ha; mäeeraldise moodustamise korral Maidla maardla 4. plokk), et vähendada kaevandamisega kaasneda võivat negatiivset keskkonnamõju lähimatele, Tammemetsa, Kõrgevälja ja Uuevälja talude elukeskkonnale. Samas taotletakse mäeeraldisest välja jäänud aktiivse tarbevaru plokile teenindusmaad, et paigutada sellele alale müra ja tolmu leviku tõkestamiseks mäeeraldiselt eemaldatud katendit. Oluline on märkida, et maardla plokk nr 4 moodustatakse alles peale kaeveloa väljaandmist ploki nr 1 tükeldamise teel. Seni on Maidla maardla varu arvel kolme plokina, st 1. ja 2. plokk aktiivse tarbevaruna ning 3. plokk passiivse tarbevaruna elektriõhuliini kaitsevööndis. Maavara kaevandamise keskmiseks aastavmääraks taotletakse 100 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on teedeehitus ja üldehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumie otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Tallinn, 11216 Harju maakond. 

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1540447