Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 10.12.2019
Avaldamise lõpp: 11.12.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Pärnu mnt 102b, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11312 Harju maakond) esitatud Süsinõmme II liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotlus on menetlusse võetud.

Süsinõmme II liivakarjääri mäeeraldis asub Ida-Viru maakonnas Toila vallas Konju ja Päite külas riigile kuuluvatel kinnistutel Ahtme metskond 14 (katastritunnus 80201:002:0300) ja Vaivara metskond 1 (katastritunnus 80201:002:0011). Kinnistute valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava Süsinõmme II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 31,81 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 37,18 ha. Seisuga 31.12.2018 on mäeeraldisega seotud täiteliiva aktiivne tarbevaru 718 tuh m³ ja kaevandatav varu 688 tuh m³. Maavara kavandatav kasutusvaldkond on täitematerjal. Kaevandamise keskmine aastamääraks taotletakse 49 tuh m³. Kaevandamisluba taotletakse kehtivusajaga 15 aastat.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontoris..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.. 

Kaevandamisloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1555926