Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 13.12.2019
Avaldamise lõpp: 14.12.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et BIOLAN Baltic OÜ (registrikood: 10053500) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Lavassaare alev, Kasvuturba) esitas Rääma III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotluse.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Pärnu maakonnas Tori vallas Kilksama külas Eesti Vabariigile kuuluval kinnistul Rääma turbaraba 2 (katastritunnus 73001:001:1396) ja Taali metskond 127 (katastritunnus 73001:002:0410). Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Rääma turbamaardla (registrikaart nr 0230) hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 16 plokki ja vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru 15 plokki.

Taotletava mäeeraldise pindala on 29,14 ha ja selle teenindusmaa pindala 35,34 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 34 tuh t, millest kaevandatav varu on 34 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 30 tuh t, millest kaevandatav varu 21 tuh t. Maavara kasutusaladeks aiandus ja energeetika. Kaevandajaks on märgitud BIOLAN Baltic OÜ. Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 30 aastat. Kaevandamise maksimaalne aastamäär on 5 tuh t.

Keskkonnaloa menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1557298