Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 31.12.2019
Avaldamise lõpp: 01.01.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: 10887843) (aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 35) poolt esitatud Seljametsa liivakarjääri kaevandamise loa muutmise taotlus on menetlusse võetud.

AS Tariston kaevandab Pärnumaal Seljametsa maardlas (registrikaart nr 888) Seljametsa liivakarjääris Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni juhataja 22.03.2011. a korraldusega nr PV 1-15/11/84 väljastatud kaevandamisloa nr L.MK/320202 alusel. Keskkonna- ja maavararessursi säästliku ja otstarbeka kasutuse seisukohast on mõistlik antud leiukohas maavara lõpuni ammendada ja karjäär korrastada. Seega taotletakse käesolevaga loa muutmist mäeeraldise laiendamise eesmärgil. Kuna loa nr L.MK/320202 kehtivus lõpeb juba 21.03.2021, soovitakse ühtlasi pikendada selle kehtivusaega nimetatud kuupäevast alates 10 aasta võrra.

Taotletav Seljametsa liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Pärnu linna territooriumil Seljametsa külas. Taotletav karjäär paikneb riigile kuuluvatel katastriüksustel nimega Seljametsa liivakarjäär (tunnus: 56801:001:1169) ja Surju metskond 35 (tunnus: 56801:001:1195).

Taotletava mäeeraldise pindala on 4,67 ha ja selle teenindusmaa pindala 6,19 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara täiteliiva aktiivne tarbevaru 103,845 tuh m3 ja täiteliiva aktiivne reservvaru 17,097 tuh m3. Täiteliiva kaevandatav varu on 90,942 tuh m3. Maavara kasutusaladeks on teede mullete ehitus ja pinnase täitetööd. Kaevandajaks on märgitud AS Tariston. Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on kuni 21.03.2031. Kaevandamise keskmine aastamäär on 9 tuh m3.

Keskkonnaloa menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Keskkonaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1563533