Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 22.01.2020
Avaldamise lõpp: 23.01.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Enefit Kaevandused AS (registrikood: 10032389) (aadress Jaama tn 10, Jõhvi linn, Jõhvi vald, 41533) esitatud Estonia kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr KMIN-054 muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Taotluse kohaselt soovib Enefit Kavandused AS muuta maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr KMIN-054 punkti nr 10.14, mis sätestab järgmist: „Kaevandamisloa omanik sulgema Selisoo kuivenduskraavid ning Selisoo äärealade kuivenduskraavid vastavalt Selisoo looduskaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026 toodud mahule ja metoodikale. Kuivenduskraavide sulgemine tuleb kooskõlastada Selisoo kaitseala valitseja ja maaomanikuga (Riigimetsa Majandamise Keskus). Kraavid tuleb sulgeda kahe aasta jooksul alates loa kehtima hakkamisest.“

Enefit Kaevandused AS soovib Selisoo ja Selisoo äärealade kuivenduskraavide sulgemise uueks tähtajaks määrata 31.12.2022.

Estonia kaevanduse mäeeraldis, pindalaga 13 824,23 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindalaga 720,97 ha, asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas. Kaevandajaks on Enefit Kaevandused AS. Seisuga 31.03.2018 on mäeeraldisega seotud põlevkivi aktiivne tarbevaru ligikaudu 127,42 miljonit tonni, aktiivne reservvaru 8,39 miljonit tonni, passiivne tarbevaru 7,98 miljonit tonni ja kaevandatav varu 135,81 miljonit tonni. Kaevandamise maksimaalne aastamäär on 10 miljonit tonni.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1571536