Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.01.2020
Avaldamise lõpp: 28.01.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Rõstla lubjakivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, 48022 Jõgeva maakond) esitas Aardlapalu liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr L.MK/329738 muutmise taotluse, mille Keskkonnaamet võttis menetlusse. Aardlapalu liivamaardlas viidi läbi uuringud, mille käigus võeti täiendavalt arvele täiteliiva ja ehitusliiva aktiivset tarbevaru ning korrigeeriti ja täpsustati Aardlapalu liivakarjääri mäeeraldisega seotud varuplokkide ruumikujusid ja lamamit ning arvutati varuplokkide jääkvarude kogused. Osaühing Eesti Killustik eesmärk on enne ala korrastamist optimaalselt kaevandada maardlas esinev varu. Käesolevaga taotleb Osaühing Eesti Killustik olemasoleva kaevandamisloa L.MK/329738 muutmist selliselt et laiendatakse mäeeraldist selle teenindusmaale, hõlmates geoloogilise uuringu käigus laienenud maavaravaru plokke 1 ja 2 ning lisaks aktiivse tarbevaru 3, 4 ja 5 plokke.

Aardlapalu liivakarjäär asub Tartu maakonnas Kambja vallas Soinaste külas munitsipaalmaal katastriüksustel Karjääri (registriosa nr 1559604, katastritunnus 94901:006:0709, maa sihtotstarve 100% mäetööstusmaa) ja Aardlapalu (registriosa nr 707004, katastritunnus 94901:006:0202, maa sihtotstarve 100% mäetööstusmaa) Aardlapalu liivamaardlas (registrikaart nr 0274).

Aardlapalu liivakarjääri mäeeraldise pindala on 49,28 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 57,39 ha. Seisuga 30.06.2019 oli mäeeraldisega seotud täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 1744,5 tuh m³, millest kaevandatav 760,5 tuh m³ ning ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 1567,36 tuh m³, millest kaevandatav varu 945,36 tuh m³. Maavara kasutusalaks on betoon, üldehitus ja teedeehitus. Loa kehtivusaeg on 31.12.2026.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1572984