Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 12.10.2020
Avaldamise lõpp: 13.10.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mainer OÜ (registrikood: 14267391) (aadress Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 161-4) poolt esitatud Kolleri IV kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Kolleri IV kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaluba taotletakse Põlva maakonnas Kanepi vallas Saverna külas, eraomandis olevatel maaüksustel Tamme kinnistul (katastriüksuse tunnus 85603:001:0595, pindala 12,29 ha).

Taotletava mäeeraldise pindala on 4,76 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 5,98 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 5 tuh m³ ja kaevandatav varu 2 tuh m³), täiteliiv (aktiivne tarbevaru 7 tuh m³ ja kaevandatav varu 6 tuh m³) ja ehituskruus (aktiivne tarbevaru 179 tuh m³ ja kaevandatav varu 166 tuh m³). Maavara kavandatav kasutusvaldkond on ehitussegude valmistamiseks ja teede- ning tsiviilehituses kasutamiseks. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 12 tuh m³. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris, e-post info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS https://kotkas.envir.ee

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru. 

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1666069