Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.10.2020
Avaldamise lõpp: 17.10.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Relsiit Haldus (registrikood: 12602017) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 21, 10137) poolt esitatud Tornimäe IV liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud. Tornimäe IV liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaluba taotletakse Põlva maakonnas Kanepi vallas taotlejale kuuluval Käärtimetsa kinnistul (katastriüksuse tunnus 35401:001:0054). Taotletava mäeeraldise pindala on 2,74 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 5,09 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täiteliiv (aktiivne tarbevaru 242 tuh m³ ja kaevandatav varu 184 tuh m³). Maavara kavandatav kasutusvaldkond on piirkonna teedeehitus ja üldehitus. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 15 tuh m³. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS https://kotkas.envir.ee

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile telefonil 5698 0504, e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.. 

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1668111