Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.10.2020
Avaldamise lõpp: 17.10.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS VALMAP GRUPP (registrikood: 10251602) (aadress Valga maakond, Tõrva vald, Linna küla, Rauaaia, 68619) maavara kaevandamise keskkonnaloa nr VALM 015 muutmise taotlus Variku liivakarjääri mäeeraldisel on menetlusse võetud.

Variku liivakarjäär asub Valga maakonnas Tõrva vallas Holdre külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Variku (katastriüksuse tunnus: 20301:001:0980, pindala: 14,94 ha, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%), Holdre liivamaardlas (registrikaardi nr 373).

AS VALMAP GRUPP soovib pikendada maavara kaevandamise keskkonnaloa VALM 015 kehtivust 15 aasta võrra, so kuni 08.03.2036. Keskkonnaloa pikendamine on vajalik, et ettevõte saaks kehtiva maavara kaevandamise loa jooksul maavaravaru täielikult ammendada ja ala nõuetekohaselt korrastada.

Variku liivakarjääri mäeeraldise pindala on 6,82 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 6,82 ha. Keskkonnaloa muutmise taotluse kohaselt on mäeeraldisega seotud seisuga 13.06.2019 aktiivne tarbevaru ehitusliival (1 plokk) 298.20 tuh m³ ja kaevandatavaks varuks on 262.20 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 24 tuh t. Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve metsamaa. Taotletava keskkonnaloa kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 680 7438, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu 51004. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1668266