Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 09.03.2020
Avaldamise lõpp: 10.03.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Harku Karjäär (registrikood: 10478760) (aadress Vae tn 2, Laagri alevik, Saue vald, 76401 Harju maakond) Harku karjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba) nr KMIN-038 kõrvaltingimuse nr 4 muutmise taotlus on võetud menetlusse.

Harku lubjakivikarjäär asub Harku lubjakivimaardlas (registrikaart nr 0161) Hüüru külas Saue vallas Harju maakonnas katastriüksusel Harku karjäär (katastritunnus 72701:001:0027).

Harku lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 53,97 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 54,75 ha. Seisuga 31.12.2019 oli mäeeraldisega seotud kõrgemargilise ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru kogus 915,868 tuh m³. Maavara kasutusalaks on ehitusmaterjal, ehituskillustik. Taotletava loa kehtivusaeg on kuni 03.05.2049.

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1588134