Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 26.05.2020
Avaldamise lõpp: 27.05.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 463, 10916) poolt esitatud maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus võeti menetlusse.

Röamäe II liivakarjääri kaevandamisluba taotletakse Järva maakonnas Paide linnas Eivere külas Röamäe liivamaardlas (registrikaardi nr 0930) katastriüksusel Väätsa metskond 198 (katastritunnus 56501:002:0106). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava Röamäe II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 15,36 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 19,91 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täiteliiv (aktiivne tarbevaru 354 tuh m3 ja kaevandatav varu 311 tuh m3) ning selle kavandatav kasutamise otstarve on ehitus ja teedeehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 25 tuh m3. Kaevandamisluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla. 

Keskkonnaloa kohta tehtava otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1611672