Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 01.06.2020
Avaldamise lõpp: 02.06.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et ERA Valduse Aktsiaselts (registrikood: 10218875) (aadress Rapla maakond, Märjamaa vald, Sõtke küla, Metsanurga tn 2, 78318) poolt esitatud maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi ka kaevandamisloa) taotlus võeti menetlusse.

Hagudi turbatootmisala kaevandamisluba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Hagudi turbamaardlas (registrikaardi nr 111) Alu-Metsküla külas katastriüksustel Vahastu metskond 88 (katastritunnus 66904:001:0050) ja Vahastu metskond 206 (katastritunnus 66904:001:0319); Hagudi külas katastriüksusel Vahastu metskond 207 (katastritunnus 66903:003:0352) ning Kuku külas katastriüksustel Vahastu metskond 269 (katastritunnus 66901:001:0186) ja Turbaraba tee (katastritunnus 66801:001:0026). Katastriüksuste omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava Hagudi turbatootmisala mäeeraldise pindala on 275,32 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 291,73 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt vähelagunenud turvas (aktiivne tarbevaru 1063 tuh t ja kaevandatav varu 1018 tuh t) ja hästilagunenud turvas (aktiivne tarbevaru 394 tuh t ja kaevandatav varu 362 tuh t) ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on aiandus ja energeetika. Kaevandamise maksimaalne aastamäär on taotluse kohaselt 9 tuh t. Kaevandamisluba taotletakse 30 aastaks. Taotluse seletuskirja kohaselt muudetakse kaevandamisloa jaoks vajaliku kaevandamise mahu saamiseks vajalikus mahus teiste ERA Valduse Aktsiaseltsi kaevandamislubade kaevandamisemahte vastavalt reaalsele kaevandamise mahule.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/ ja Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla. 

Keskkonnaloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1613242