Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 15.06.2020
Avaldamise lõpp: 16.06.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS A&P Mets (registrikood: 10321314) (aadress Näituse 25, Tartu linn, 50409 Tartu maakond) poolt 12.05.2020 esitatud Kibuna liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlus on võetud menetlusse.

Keskkonnaluba taotletakse Harju maakonnas Saue vallas Kibuna külas eraomandisse kuuluvale katastriüksusele Kadaka (katastritunnus: 29701:001:0447, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%) ja reformimata riigimaa katastriüksusele Kibuna karjääri (katastritunnus: 72601:001:1228, sihtotstarve: sihtotstarbeta maa 100%).

Taotletava Kibuna liivakarjääri mäeeraldis asub Kibuna maardlal (registrikaardi nr 976), hõlmates täiteliiva aktiivse tarbevaru plokki 1 ja ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokki 2. Taotletava Kibuna liivakarjääri mäeeraldise pindala on 6,73 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 8,31 ha. Kaevandatavad maavarad on taotluse kohaselt täiteliiv (aktiivne tarbevaru 63 tuh m3 ja kaevandatav varu 60 tuh m3) ja ehituskruus (aktiivne tarbevaru 42 tuh m3 ja kaevandatav varu 40 tuh m3). Kaevandatava katendi kogus on 16 tuh m3, sh mulla kogus 15,50 tuh m3. Maavara kavandatav kasutusala on ehitus ja teedeehitus. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 10 tuh m3. Taotluse seletuskirja kohaselt korrastatakse kaevandamisega muudetud maa metsamaaks. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 5688 0490, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist aadressil https://kotkas.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11214 Harju maakond. 

Keskkonnaloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1618585