Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 02.06.2020
Avaldamise lõpp: 03.06.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et LignaMets OÜ (registrikood: 10476666) (aadress Teguri 37b, Tartu linn, 50107 Tartu maakond) poolt 13.05.2020 esitatud Kibuna II kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlus on võetud menetlusse.

Keskkonnaluba taotletakse Harju maakonnas Saue vallas Kibuna külas eraomandisse kuuluvale katastriüksusele Otsarimetsa (katastritunnus: 29702:001:0046, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%).

Taotletava Kibuna II kruusakarjääri mäeeraldis asub Kibuna maardlal (registrikaardi nr 976), hõlmates täitekruusa aktiivse tarbevaru plokki 3. Taotletava Kibuna II kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 5,31 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,87 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täitekruus (aktiivne tarbevaru 121 tuh m3 ja kaevandatav varu 114 tuh m3). Kaevandatava katendi kogus on 11 tuh m3, sh mulla kogus 11 tuh m3. Maavara kavandatav kasutusala on ehitus ja teedeehitus. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 10 tuh m3. Taotluse seletuskirja kohaselt korrastatakse kaevandamisega muudetud maa metsamaaks. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 5688 0490, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist aadressil https://kotkas.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11214 Harju maakond. 

Keskkonnaloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1614088