Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 18.08.2020
Avaldamise lõpp: 19.08.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Silikaat (registrikood: 10022296) (aadress Silikaltsiidi tn 8, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond) poolt esitatud Männiku XI liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Keskkonnaluba taotletakse Harju maakonnas Saku vallas Männiku külas riigi omandisse kuuluvale katastriüksusele Viimsi metskond 8 (katastritunnus: 71801:001:0122, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava Männiku XI liivakarjääri mäeeraldis asub Tallinna-Saku liivamaardlas (registrikaart nr 0109), hõlmates osaliselt ehitusliiva aktiivse tarbevaru 65 ja 135 plokke. Taotletava Männiku XI liivakarjääri mäeeraldise pindala on 17,11 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,58 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 615 tuh m3 ja kaevandatav varu 465 tuh m3). Kaevandatava katendi kogus on 0 tuh m3, sh mulla kogus 0 tuh m3. Maavara kavandatav kasutusala on silikaatkivide ja kivisegude tootmine, teedeehitus, betoonsegude tootmine. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 35 tuh m3. Kuna taotletav Männiku XI liivakarjäär asub Raku järves, siis taotluse seletuskirja kohaselt korrastatakse kaevandamisega muudetud maa veekoguks. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 5688 0490, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist aadressil https://kotkas.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11214 Harju maakond. 

Keskkonnaloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1643929