Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 26.08.2020
Avaldamise lõpp: 27.08.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et VALICECAR OÜ (registrikood: 11102086) (aadress Pärnu maakond, Lääneranna vald, Pikavere küla, Tooma) poolt esitatud Massiaru III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Massiaru III liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaluba taotletakse Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Massiaru külas, eraomandis olevatel maaüksustel Linnulaulu (tunnus: 21301:001:0167), Laulaste (tunnus: 21302:003:0128), Pääsu (tunnus: 21302:003:0031), Laulastemaa (tunnus: 21301:001:0166), Laulastepõllu (tunnus: 21302:003:0095).

Taotletava mäeeraldise pindala on 24,49 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 24,49 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 699 tuh m³ ja kaevandatav varu 641 tuh m³) ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on ehitus ja teedeehitus. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 46 tuh m³. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS https://kotkas.envir.ee

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1646346