Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 05.08.2020
Avaldamise lõpp: 06.08.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood: 12245586) (aadress Rapla maakond, Rapla vald, Purku küla, Lonni, 78401) esitatud maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus Lepplaane liivakarjääri mäeeraldisele on menetlusse võetud.

Lepplaane liivakarjäär (mäeeraldise teenindusmaa pindala 20,56 ha ja mäeeraldis pindalaga 18,89 ha) asub Pärnu maakonnas Tori vallas Võlla külas külas riigile kuuluval kinnistul „Taali metskond 66“ (tunnus: 14902:003:0231, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%). Kinnistu valitsejaks on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletav ala asub Lepplaane liivamaardla täiteliiva plokidel 1 ja 2 (registrikaart 0980).

Mäeeraldiselt kaevandatavat täiteliiva (kasutusala kood 1207) saab kasutada täitematerjalina. Kaevandamine Lepplaane liivakarjääri mäeeraldisel aitab rahuldada piirkonna täiteliiva vajadust. Sealhulgas saab Lepplaane liivakarjäärist varustada vajamineva materjaliga Eesti Energia Aktsiaseltsi poolt planeeritava Tootsi tuulepargi ehitust. Taotletavast Lepplaane liivakarjäärist saadava materjaliga saab tagada piirkonnas uue lähedal asuva raudtee ehituseks Rail Baltica täitematerjali vajadust minimaalsete transpordikuludega. Taotletav mäeeraldis jääb kavandatavast Rail Balticatrassikoridorist ~0,144 km kaugusele edelasuunda.

Maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohaselt on mäeeraldise aktiivne tarbevaru täiteliival (1 plokk) 119 tuh m³, täiteliival (2 plokk) 325 tuh m³. Kaevandatav varu täiteliival (1 plokk) 117 tuh m³, täiteliival (2 plokk) 311 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 31 tuh m³ (maavara kogus on esitatud seisuga 01.01.2020). Katendi kogus 71 tuh m³ sealhulgas mullakogus 56 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus. Korrastamise suunaks on maatulundusmaa (metsamaa ja rohumaa) ja veekogumaa. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 6807438, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu 51004. 

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1638794