Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 03.09.2020
Avaldamise lõpp: 04.09.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Kleo (registrikood: 10295700) (aadress Viljandi maakond, Viljandi vald, Mustivere küla, Tomuski) poolt esitatud Kurevarese kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Käesoleva taotlusega soovib loa omanik laiendada Kurevarese kruusakarjääri mäeeraldist ja selle teenindusmaad selliselt, et kaevandamisloaga VILM-051 oleks hõlmatud ka aktiivse tarbevaru plokk 8. Lisaks Kurevarese kruusakarjääri mäeeraldise laiendamisele plokk 8 aT-le, on mäeeraldise piiri muudetud kehtiva Kurevarese kruusakarjääri osas, kus mäeeraldis kattub Viru oja kaldapiiranguvööndiga (VEE1018200), kus looduskaitseseaduse § 37 lõike 3 punkti 5 kohaselt on maavara kaevandamine keelatud. Arvestades käesoleva taotletava kaevandatava maavara kogust, siis soovib loa omanik pikendada ka maavara kaevandamise loa VILM- 051 kehtivusaega 15 aasta võrra.

Kurevarese kruusakarjäär asub Viljandi maakonnas Viljandi vallas Taari külas eraomandisse kuuluval Viru-Jaani kinnistul (katastritunnusega 71503:002:0601). Taotletava mäeeraldise pindala on 8,88 ha ja teenindusmaa pindala on 12,97 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 62,513 tuh m³ ja kaevandatav varu 33,513 tuh m³), ehituskruus (aktiivne tarbevaru 83,403 tuh m³ ja kaevandatav varu 67,403 tuh m³) ja täiteliiv (aktiivne tarbevaru 308,234 tuh m³ ja kaevandatav varu 273,234 tuh m³) ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on ehitus ja teedeehitus. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 20 tuh m³.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Viljandi kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS https://kotkas.envir.ee

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Keskkonnaloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1650224