Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2021
Avaldamise lõpp: 05.01.2121
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et REIN TALVISTE (isikukood 35505020296) (aadress ei ole avalik) taotleb keskkonnaluba Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Tällevere külas Kõrvesaare maaüksusel (registriosa number 216039, katastritunnus 75903:001:0031) Rulli maaparandusehitise eesvoolul Tõnuotsa kraavil (kood VEE1133601) asuva tiigi setetest puhastamiseks, eemaldatava pinnase mahuga hinnanguliselt ca 300- 400 m3 ja Rulli maaparandusehitise eesvoolu Tõnuotsa kraavi (kood VEE1133601) Kõrvesaare paisuga (keskkonnaregistri kood PAIS023390) jätkuvaks paisutamiseks. Keskkonnaamet teatab, et Rein Talviste keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee), keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-110863.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Keskkonnaamet, Paala tee 4, Viljandi linn, 71014 Viljandi maakond. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1698688