Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamise algus: 25.11.2020
Avaldamise lõpp: 26.11.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel. Lähtudes haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 5 lg 5 viiakse käesolev menetlus läbi kuni 31.12.2019 kehtinud tööstusheite seaduse (edaspidi THS) kohaselt ning sellest tulenevalt on teate avaldamise alus THS § 40 lõige 1. Samuti keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus § 12 lõige 1 ülaindeksiga 1.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Mooste Farmerid (registrikood: 10051731) (aadress Rasina mnt 18, Mooste alevik, Põlva vald, Põlva maakond, 64616) poolt edastatud taotluse ja menetluse käigus kogutud teabe alusel on Keskkonnaamet väljastatud keskkonnakompleksloa nr KKL-509440.

Kompleksloa saamise taotlus on/oli esitatud farmikompleksile, kus planeeritakse laiendada tootmismahtu kuni 434 loomühikuni. Osaühing Mooste Farmerid Mooste lihaveisefarm (edaspidi käitis) asub Põlvamaal Põlva vallas Mooste alevikus Suurfarmitagune tee 9 maaüksusel (kinnistu registriosa nr 2013338, katastritunnus 47301:002:0092) ja Rasina mnt 18 maaüksusel (kinnistu registriosa nr 2306638, katastritunnus 47301:002:0142).

Käitise tegevuse ja muudatuste lühikirjeldus:

1) käitiste põhitegevuseks on veiste (lihaveised) intensiivkasvatus.
2) käitiste planeeritud uueks maksimaalseks mahuks on kuni 591 loomakohta ammlehmadele, 591 loomakohta vasikatele ja 9 loomakohta pullidele.
3) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas.

Keskkonnaamet jättis 20.11.2020 kirjaga DM-101450-13 keskkonnamõju hindamise algatamata osaühing Mooste Farmerid Mooste lihaveisefarm keskkonnakompleksloa taotlusele.

Piiriülest keskkonnamõju eeldada ei saanud, keskkonnamõju hindamise menetluste liitmise vajadust ei olnud ning samuti ei tuvastatud täiendavate keskkonnauuringute vajalikkust.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega (sh. keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega) on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post: info@keskkonnaamet.ee, telefon: 680 7901). Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega seotud küsimuses on kontaktisikuks Maikel Daniel (Kesk 12, e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee, telefon: 680 7901).

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=1482
Antud menetlusega seotud dokumendid (sh. keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega) on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) sisestades keskkonnalubade dokumentide registri otsingus (leitav menüüst – KESKKONNALOAD) Reg. number nimega lahtrisse numbri - DM-101450 ja vajutades nuppu Otsi dokumenti.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1685502