Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamise algus: 02.07.2020
Avaldamise lõpp: 03.07.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel. Samuti keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 12 lõike 1 ülaindeksiga 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS HKScan Estonia (registrikood: 10156832) (aadress Rakvere lihakombinaat, Roodevälja küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond, 44207) poolt edastatud taotluse ja menetluse käigus kogutud teabe alusel on Keskkonnaamet muutnud keskkonnakompleksluba nr L.KKL.HA-205018, mille tulemusena varem nimetatud loaga hõlmatud Loo ja Ülgase broilerifarmidele väljastati eraldiseisvad keskkonnakompleksload nr KKL-507804 ja nr KKL-507837.

Keskkonnaamet algatas ülalnimetatud keskkonnakompleksloa muutmise ja küsis välja vajalikud andmed (mh. käitise võrdlus kehtiva parima võimaliku tehnika juhendmaterjaliga ja uued välisõhku paisatavate saasteainete andmed), et viia keskkonnakompleksloas olevad andmed/nõuded vastavusse tegeliku olukorraga käitistes (vajadusel sätestada täiendavaid nõudeid) ning vajadusel käitised vastavusse kehtestatavate uute nõuetega. Käitistes tegeletakse kodulindude (broilerite) intensiivkasvatusega. Käitised asuvad Loo alevikus ja Ülgase külas Jõelähtme vallas Harju maakonnas. Ülesseatud tootmisvõimsus ja pidamise viis ning linnugrupp Loo käitises ei muutunud. Saha käitises (Saha 9-12 nimelised hooned) ei olnud samuti muutusi. Saha käitis (Saha 1-3 nimelised hooned) kohandati noorte sugulindude asemel ümber broilerite kasvatamiseks ja noorte sugulindude kasvatamiseks kasutatud Saha 4, 7 ja 8 nimelised hooned jäid kasutusest välja. Ülgase käitis kohandati sugulindude asemel broilerite kasvatamiseks.

Keskkonnaamet jättis 30.06.2020 kirjaga nr DM-106135-13 keskkonnamõju hindamise algatamata AS HKScan Estonia broilerifarmide keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-205018 muutmise taotlusele.

Piiriülest keskkonnamõju eeldada ei saanud, keskkonnamõju hindamise menetluste liitmise vajadust ei olnud ning samuti ei tuvastatud täiendavate keskkonnauuringute vajalikkust.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega (sh keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega) on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites (nt. Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn; e-post: info@keskkonnaamet.ee, telefon: 674 4800). Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega seotud küsimuses on kontaktisikuks Maikel Daniel (Kesk 12, 68203, Valga; e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee, telefon: 680 7902).

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=6186
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1624991