Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamise algus: 20.07.2018
Avaldamise lõpp: 21.07.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse (THS) § 34 lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Mangeni PM (registrikood: 10070192) (aadress Koksvere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond) keskkonnakompleksloa nr KKL/317821 muutmiseks on valminud loa andmise otsuse, keskkonnamõju hindamise eelhinnang ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ning muudetud loa eelnõud.

Kompleksloa muutmise põhjuseks on Siimani farmi rekonstrueerimine, laiendamine ja selles ülesseatud tootmisvõimsuse suurendamine kuni 4310 veisekohani, sh 2270 kohta lüpsilehmadele, 1400 kohta mullikatele ning 640 kohta vasikatele. Kavandatav tegevus hõlmab mh vana laudakompleksi ühe laudahoone ümberehitust ja laiendamist noorloomade tarbeks ning uue laudakompleksi juurde täiendava lüpsilehmade lauda rajamist.

Osaühing Mangeni PM Siimani farmi laiendusele on 2013. a läbi viidud keskkonnamõjude hindamine tootmisvõimsuseni kuni 1674 kohta lüpsilehmadele, 1150 kohta lehmmullikatele ning 240 kohta vasikatele. Keskkonnaamet kiitis 16.12.2013 kirjaga nr PV 6-7/13/9082-11 KMH aruande heaks.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris, e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või telefonil 680 7438.
Eelnõu ja taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil https://kotkas.envir.ee/application_registry.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Osaühingu Mangeni PM taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1320361