Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 07.02.2018
Avaldamise lõpp: 08.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Kuusiku tee 18-13) esitatud üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus on menetlusse võetud.

Üldgeoloogilise uurimistöö luba taotletakse Ida-Viru maakonnas Toila vallas Kukruse külas riigi omandisse kuuluvale kinnistule Kohtla metskond 93 (katastritunnus 32002:001:0202), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 56,25 ha. Tegemist on üldgeoloogilise uurimistööga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 20 puurauku uurimissügavusega kuni 20 m. Uuritavaks maavaradeks on lubjakivi, mis võib potentsiaalselt olla sobilik ehituslubjakiviks. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringuruumi nimetus on Kukruse uuringuruum.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda  lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn või info@keskkonnaamet.ee, tel 5698 0504.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1253383